Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων

Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων

Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ανάλογα με την περίπτωση):  

Α. Νέο συνεργείο ή ανανέωση:

Δικαιολογητικά:  

1.Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) του υπεύθυνου συντηρητή (φυσικό πρόσωπο)1.

2.Πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες (σε ισχύ) του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. (Για ΑΕΙ και ΤΕΙ-Ηλεκτρολόγων Α' Τάξης επικυρωμένο αντίγραφο εγγραφής).

3.Τα προς θεώρηση βιβλία: (α) Βιβλίο-μητρώο των ανελκυστήρων, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 § 7α της Κ.Υ.Α.(β)    Βιβλίο-ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 § 7β της Κ.Υ.Α.

4.Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες σε: (α)    έντυπη μορφή: εις διπλούν, και (β)    ηλεκτρονική μορφή: εις διπλούν

5.Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 των μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων.

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: (α)    ότι απασχολείται αποκλειστικά με την συντήρηση των ανελκυστήρων (β)    ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφονται στις επισυναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις (γ)    ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (δ)    την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο-τηλεφωνητή (ε)    εάν έχει δικαίωμα να εκτελεί και εγκαταστάσεις• εάν ναι δηλώνεται ως και ότι δεν θα απασχολεί κατά τη συντήρηση το προσωπικό (με ονομαστική αναφορά) που απασχολείται στις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.  


Β. Τροποποίηση Υφιστάμενου Συνεργείου:  

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) του υπεύθυνου συντηρητή (φυσικό πρόσωπο)4.

2.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. για τη μεταβολή της έδρας (εφόσον έχει γίνει)

3.Πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες (σε ισχύ) νέων μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία.

4.Τα προς θεώρηση βιβλία: (α)    Βιβλίο-μητρώο των ανελκυστήρων, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα σύμφωνα με το άρθρο 6§7α της Κ.Υ.Α. (παλαιά ή/και νέα). (β) Βιβλίο-ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6§7β της Κ.Υ.Α. (παλαιά ή/και νέα).

5.Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες σε: (α)    έντυπη μορφή: εις διπλούν, και (β)    ηλεκτρονική μορφή: εις διπλούν

6.Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 των νέων μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων.

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: (α)    ότι απασχολείται αποκλειστικά με την συντήρηση των ανελκυστήρων (β)    ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφονται στις επισυναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις (γ)    ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (δ)    την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο-τηλεφωνητή (ε)    εάν έχει δικαίωμα να εκτελεί και εγκαταστάσεις: εάν ναι δηλώνεται ως και ότι δεν θα απασχολεί κατά τη συντήρηση το προσωπικό (με ονομαστική αναφορά) που απασχολείται στις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων. Σημείωση: •   Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια.  
 

Επεξήγηση Παραπομπών:

1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι [Υποβάλλεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ όπου βρίσκεται η έδρα του/των συνεργείου, -ων].

2.Σελιδοποιημένο για θεώρηση από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.

3.Θεωρημένη μόνο για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Α/Τ, Υπηρεσία Ανάπτυξης, κλπ).

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ [Υποβάλλεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ όπου βρίσκεται η έδρα του/των συνεργείου, -ων].

5.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 για χρήση για έκδοση αδειών συνεργείων)  


Ελάχιστος Αριθμός Συντηρήσεων:
Ο ελάχιστος αριθμός συντηρήσεων εγκατεστημένων ανελκυστήρων είναι: 1.σε μονοκατοικίες: κάθε δύο (2) μήνες. 2.σε πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες: κάθε 45 ημέρες. 3.σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου, σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία(> 3000 διαδρομές εκκινήσεις την εβδομάδα), σε νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό (> 3000 διαδρομές εκκινήσεις την εβδομάδα) και ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών: Δύο (2) φορές το μήνα.
Προσοχή: •Εάν στο υπό ψήφιση Ν/Σ «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» δεν μεταφερθεί η αρμοδιότητα «χορήγηση αδειών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων» στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε. των Περιφερειών η αρμοδιότητα παραμένει στους Δήμους μαζί με τις καταχωρήσεις των ανελκυστήρων. •Η Περιφέρεια (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.) θα ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες των άρθρων 11 και 12 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α') και αυτές της ΥΑ Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013 (ΦΕΚ 2540 Β'/2011)
 

Δικαίωμα άδειας συνεργείου:
Ειδικότερα δικαιούνται άδεια συνεργείου, -ων συντήρησης ανελκυστήρων οι κάτωθι: (α)Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι. Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α') (β)Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι, Τ.Ε. (ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΣΕΛΕΤΕ ), Κάτοχοι Άδειας Ηλ/γου Α' τάξης Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α'). Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ 224 Α'). Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α'). (γ)Αδειούχοι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι Δ' ειδικότητας 1ης κατηγορίας [ΤΕΛ - ΤΕΣ - ΜΕΣΗ ΟΑΕΔ - Μέσων Τεχνικών Σχολών (Παλιών Εργοδηγών)] Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ 224 Α'). Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α'). (δ)Αδειούχοι Συντηρητές Ηλεκτρολόγοι Δ' ειδικότητας  


Έχουν δικαίωμα μόνο για συντήρηση του συνόλου της εγκατάστασης των ανελκυστήρων.
 Προσοχή: •Έως ότου εκδοθούν τα Π.Δ. και οι Υ.Α. του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (άρθρα 1 - 16) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. •Με την έκδοση αυτών παύουν να ισχύουν το σύνολο των αναγραφομένων για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πηγή: http://www.nextlevelgroup.gr