Νομοθεσία ανελκυστήρων για συντήρηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση

Νομοθεσία ανελκυστήρων για συντήρηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), με την οποία είχαν συμπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργική Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες.»

Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιμετωπίσει με ορθολογικό, τεκμηριωμένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέμα της λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τη Οδηγία 95/16 ΕΚ, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την έκδοση της Κ.ΥΑ. 29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β), επανεξέτασε όλο το νομικό καθεστώς που ρύθμιζε τα θέματα των ανελκυστήρων, συγκέντρωσε, αξιολόγησε και αντιμετώπισε τα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί στη διαδικασία ελέγχου αλλά και στη διαδικασία καταχώρησης ανελκυστήρων, διεξήγαγε εκτενή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς για να καταλήξει στην έκδοση της νέας Κ.Υ.Α, η οποία εκτιμούμε βασίμως ότι εξασφαλίζει αντικειμενικές και αμερόληπτες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, καταχώρησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ελέγχου των ανελκυστήρων, και κατοχυρώνει τα δικαιώματα τόσο των χρηστών των ανελκυστήρων όσο και των επαγγελματιών του χώρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Με την νέα Κ.Υ.Α. διαμορφώνεται ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, την επαρκή συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων.

Ειδικότερα, με τη νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται:

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η καταχώρηση των ανελκυστήρων σε σχετικό αρχείο, ανάλογα με την παλαιότητά τους και το νόμιμο της λειτουργίας τους.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ανελκυστήρων.

Ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων και οι φορείς ελέγχου.

Οι έκτακτοι έλεγχοι και οι περιπτώσεις ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται σε περίπτωση ατυχημάτων.

Η διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων και οι λοιπές κυρώσεις επί παραβάσεων.

Οι προσφυγές όσων θίγονται από τις πράξεις της Διοίκησης σχετικά με τους ανελκυστήρες.

Και τέλος, το πλέγμα των μεταβατικών διατάξεων, με τις οποίες ορίζονται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προϋποθέσεις για την προσαρμογή της λειτουργίας διαφόρων κατηγοριών παλαιών ανελκυστήρων στις απαιτήσεις των διατάξεων της νέας Κ.Υ.Α.

Από την περίπου εξάμηνη εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α. και από την συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, έχει διαπιστωθεί ότι ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, αλλά και την, κατά το δυνατόν, γρήγορη και ορθή προσαρμογή των υπηρεσιών στα δεδομένα των ρυθμίσεων αυτών.

Θεωρούμε θετικό το γεγονός αυτό, διότι ως γνωστόν, η προσαρμογή των διαδικασιών σε νέες ρυθμίσεις απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους, σοβαρή προσπάθεια και συντονισμό των αντίστοιχων ενεργειών. Το ΥΠ.ΑΝ., κατανοώντας την ανάγκη της ενιαίας ομοειδούς και αντικειμενικής εφαρμογής της Κ.Υ.Α από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συγκρότησε Επιτροπή με τη συμμετοχή αρμόδιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων για την ενδελεχή εξέταση των υποβληθέντων ερωτημάτων και την διατύπωση, επ' αυτών, των απαντήσεων που αρμόζουν δια ερμηνευτικής εγκυκλίου. Προς τούτο κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι απαντήσεις να είναι σαφείς, κατανοητές και με πρακτική χρησιμότητα, ώστε να διευκολυνθεί η ορθή, ομοιόμορφη και πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β').


Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Διευκρινίσεις και οδηγίες

Επί του άρθρου 1
Για τη μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα, εφαρμόζονται υποχρεωτικά και παράλληλα με τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α. όλες οι διατάξεις του ΓΟΚ, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα μέτρα προστασίας εργαζομένων, και ο Κανονισμός EHE (ΕΛΟΤ ΗD384, ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004).

Η τελευταία πρόταση του εδαφίου δ΄ «...εφαρμόζονται υποχρεωτικά και από τις Πολεοδομικές Αρχές κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου», δεν έχει την έννοια ότι στις υπηρεσίες που εφαρμόζουν τις διατάξεις που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των φρεατίων κ.λ.π. προστίθενται και οι Πολεοδομικές Αρχές, αλλά εννοεί ότι οι αρχές αυτές λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψιν, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, όλες τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β'), ώστε να γίνει σωστή η κατασκευή του ανελκυστήρα. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται ανάμιξη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθόσον οι Διευθύνσεις αυτές δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα από τις καταστατικές τους διατάξεις, ούτε υπάρχει εξουσιοδότηση καθιέρωσής της με την νέα Κ.Υ.Α. περί ανελκυστήρων.

Για την εκπόνηση, υπογραφή μελέτης, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση ανελκυστήρα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα Κ.Υ.Α. δεν τροποποιεί διατάξεις που καθορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα.


Επί του άρθρου 2
Η προσωρινή ηλεκτροδότηση ισχύει για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, η οποία, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, παρατείνεται για δύο μήνες (συνολικά έξι (6) μήνες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας). Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος, μετά την λήξη της προσωρινής ηλεκτροδότησης, διακόπτει την παροχή ρεύματος εφ' όσον δεν προσκομισθεί πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης ή βεβαίωση - πράξη καταχώρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α..


Επί του άρθρου 3

Νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή μπορεί να ορισθεί, με αντίστοιχη εξουσιοδότησή του.

Αρμόδιος μηχανικός που βεβαιώνει την πληρότητα της αίτησης καταχώρησης την οποία υποβάλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, νοείται ο υπεύθυνος μηχανικός του Φορέα Ελέγχου που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου ή ο μηχανικός του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή (επισυνάπτεται νέο έντυπο αίτησης με τη διευκρίνιση αυτή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 που αναφέρονται στην ανάθεση και την ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής και μόνον, από τους έχοντες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το προς τούτο δικαίωμα (άρθρο11 του ν. 2690/1999) .

Η υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη και όχι στο Τεχνικό Γραφείο (νομικό πρόσωπο.) Ομοίως, η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, γίνεται από το φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη.

Η θεώρηση του γνησίου του περιεχομένου της ανάληψης συντήρησης που αναφέρεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α., αφορά μόνον στην επάρκεια του προσώπου του εγκαταστάτη ή του συντηρητή και συνεπώς, αρμόδιος για την θεώρηση αυτή είναι ο αντίστοιχος συνδικαλιστικός φορέας ή οργανισμός και, αν δεν υπάρχει, ή αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος σε συνδικαλιστικό φορέα, αρμόδια είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελματική άδεια.

Το αντίγραφο της θεωρημένης από την Πολεοδομία οικοδομικής άδειας, ως δικαιολογητικό του φακέλου του ανελκυστήρα, θεωρείται, ως προς την γνησιότητά του, από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν έχει προβλεφθεί ανελκυστήρας, θα πρέπει - αν απαιτείται από τον ΓΟΚ - να γίνει τροποποίηση της άδειας οικοδομής με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά την διαδικασία καταχώρησης ότι ο ΓΟΚ δεν εφαρμόζεται, ο φάκελος δεν αποστέλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αλλά εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του κεφαλαίου ΙV του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. δηλαδή «ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο μητρώο και αντίγραφο του φακέλλου θα διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων».

Κατά την παράγραφο 4 του κεφαλαίου ΙV ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, «η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα ..................ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στον συνημμένο τεχνικό φάκελλο ή παραβάσεις των ισχυουσών νόμιμων διατάξεων και προϋποθέσεων». Ως «παραλείψεις» θεωρούνται οι ελλείψεις δικαιολογητικών της Κ.Υ.Α.. Ως «παραβάσεις» νοούνται οι παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν τα θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων, των οποίων η τήρηση ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Ως προς την ακύρωση της προσωρινής καταχώρησης ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α., οπότε, πριν την πάροδο των προθεσμιών αυτών, δεν γίνεται διακοπή ρεύματος στον ανελκυστήρα.

Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται με πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παραβάσεις διατάξεων σχετικά με άλλα θέματα εκτός από τη ασφάλεια και την καλή λειτουργία, συνεχίζει να ισχύει, ο δε φάκελος των παραβάσεων διαβιβάζεται στις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων. Σημειώνεται ότι κάθε συναρμόδια αρχή ελέγχει τις αντίστοιχες με τις αρμοδιότητές της παραβάσεις ή παρεκκλίσεις σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, χωρίς επικάλυψη των αρμοδιοτήτων άλλης αρχής.

Το μηχανολογικό σχέδιο και το «ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC» των παραγράφων 2 και 3 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ της Κ.Υ.Α, που αποτελούν στοιχεία του υποβαλλόμενου προς καταχώρηση τεχνικού φακέλου, πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Φορέα Πιστοποίησης του ανελκυστήρα περί τη συμμόρφωση της ελεγχθείσας εγκατάστασης με τα σχέδια αυτά.

Σε περιπτώσεις νέων οικοδομών με αντιπαροχή, μέχρι να αγορασθούν τα διαμερίσματα και να ορισθεί διαχειριστής, υπογράφει την αίτηση για καταχώρηση του ανελκυστήρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας, εκτός αν ο οικοπεδούχος έχει κρατήσει για τον εαυτό του αυτό το δικαίωμα στο εργολαβικό συμβόλαιο.

Κατά την ηλεκτροδότηση και την καταχώρηση των ανελκυστήρων, για τους οποίους τα δικαιολογητικά προς καταχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 3, έχουν ημερομηνίες προγενέστερες της 21-12-2005 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.), τα δικαιολογητικά αυτά θεωρούνται ισχυρά και παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες για την καταχώρηση και ηλεκτροδότηση Υπηρεσίες.

Στο έντυπο της Βεβαίωσης - Απόφασης Καταχώρησης απαιτείται να αναγράφεται η αξία της εγκατάστασης. Επειδή η αξία αυτή δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ταυτότητα και τις παραμέτρους ασφάλειας του ανελκυστήρα, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται..

Η μελέτη του ανελκυστήρα, όπου απαιτείται, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις διατάξεις περί κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η μελέτη υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία με την αίτηση για έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και στον Φορέα Πιστοποίησης κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα

Το Βιβλιάριο Συντήρησης θεωρείται, κατά την καταχώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφό της παραδίδεται αυθημερόν στον ιδιοκτήτη, ή τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπό τους. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και για τους ανελκυστήρες όλων των κατηγοριών (κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) και ισοδυναμεί με προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης.

Όταν δεν υπάρχει σε ισχύ καταχώρηση, τότε ειδοποιείται ο φορέας ηλεκτροδότησης ώστε να προβεί στη διακοπή ρεύματος σύμφωνα με το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α., με προηγούμενη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή, στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την πιο πάνω ειδοποίηση του Φορέα Ηλεκτροδότησης, από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Όταν οι διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα δεν συμφωνούν με τις καθοριζόμενες από τον ΓΟΚ και βρίσκονται εκτός των ορίων που ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έχει εκδοθεί βεβαίωση πιστότητας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προχωρεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα και γνωστοποιεί σχετικά στην αρμόδια Διεύθυνση της Πολεοδομία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


Επί του άρθρου 4
Τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α..

Ο μέγιστος αριθμός συντηρήσεων που μπορεί να αναλάβει κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης εξαρτάται από το είδος των ανελκυστήρων, με κριτήριο τον αριθμό των στάσεων. Ο αριθμός αυτός περιορίζεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 στο ανώτατο όριο των 120 συντηρήσεων ανά μήνα.

Η παράγραφος 4 του Άρθρου 4 εφαρμόζεται για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από τον χρόνο εγκατάστασής τους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

Ο αριθμός των τακτικών συντηρήσεων ορίζεται σαφώς στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα του οποίου έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα.


Επί του άρθρου 5
Η σύνθεση, κατά ειδικότητες, του συνεργείου συντήρησης προβλέπεται σαφώς από την παράγραφο 3 του άρθρου 5.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν πραγματοποιούνται, από παράλειψη του συντηρητή, οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. για τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να αναφέρεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί.


Επί του άρθρου 6
Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αναφέρεται σε ελέγχους συντήρησης των διαφόρων κατηγοριών ανελκυστήρων που πραγματοποιεί το κινητό συνεργείο, ενώ η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αναφέρεται σε κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο αριθμός των συντηρήσεων ανά κατηγορία ανελκυστήρα.

Η φράση «κάθε δεύτερο χρόνο» στο ίδιο εδάφιο σημαίνει μετά την πάροδο δύο (2) χρόνων από τον τελευταίο έλεγχο.

Το βιβλιάριο συντήρησης του εδαφίου β΄της παρ.1 θεωρείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μόνον στη φάση της καταχώρησης. Η θεώρηση αφορά στην ύπαρξη του βιβλιαρίου και των στοιχείων του ανελκυστήρα και όχι στο περιεχόμενο αυτού. Αυτό ορίζεται στην συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.. Η θεώρηση από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν νομιμοποιεί το περιεχόμενο του βιβλιαρίου που αποτελεί ευθύνη του συντηρητή.

Υπεύθυνος για την τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 είναι ο συντηρητής , ο οποίος κατά την έκδοση της άδειας κινητού συνεργείου καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση κατά τον χρόνο ανάληψης της συντήρησης.

Στο βιβλίο - μητρώο και στις καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων πρέπει να αναγράφονται για κάθε ανελκυστήρα οι στάσεις του και το είδος του κτιρίου (μονοκατοικία, πολυκατοικία κλπ).

Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης ή ανάληψης ανελκυστήρα είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντήρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, να υποβληθεί από τον νέο συντηρητή κατάσταση συντηρούμενων από αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 σχετικά με το όριο των 120 συντηρήσεων το μήνα ανά συνεργείο.


Επί του άρθρου 7
Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης υποβάλλονται οι πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες. Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμεί να ορισθεί υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα, προσκομίζει το αντίγραφο της εγγραφής του στα μητρώα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .

Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο, εφ' όσον διαθέτει το νομίμως αδειοδοτημένο προσωπικό το οποίο συνδέεται με το νομικό πρόσωπο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, νόμιμα αποδεικνυομένης ή υπάρχει μεταξύ αυτών εταιρική σχέση. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του ιδίου άρθρου.

Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν χορηγηθεί σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν στη δύναμή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους τηρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α..

Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων σε πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις, οι άδειες αυτές είναι άκυρες διότι ούτε στο παρελθόν ήταν νόμιμες και ανακαλούνται. Συνεπώς, θα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ως «στοιχεία καταχώρησης» της παραγράφου 6, νοείται η βεβαίωση - απόφαση καταχώρησης.

Οι άδειες συνεργείων συντήρησης, με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν εκδοθεί στο όνομα φυσικών ή νομικών προσώπων πριν την 21-12-05 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.), παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.

Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 και στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 5, προβλέπεται να συντάσσονται καταστάσεις των συντηρούμενων ανελκυστήρων από κάθε συνεργείο, οι οποίες και υποβάλλονται για θεώρηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Με δεδομένο ότι οι επαγγελματίες εγκαταστάτες και συντηρητές δεν είναι, στο σύνολό τους, εξοικειωμένοι στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, θεωρούμε ότι πρέπει να προβούν το συντομότερο σε ηλεκτρονική καταγραφή των συντηρήσεών τους, σε κάθε περίπτωση δε το χρονικό διάστημα προσαρμογής τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της διετίας από την δημοσίευση της Κ.Υ.Α.. Κατά το διάστημα της διετούς προσαρμογής θα μπορούν να υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή.

Σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2, απαιτείται πρωτότυπη επαγγελματική άδεια του υπεύθυνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Αν λήξει η πρωτότυπη επαγγελματική άδεια του υπεύθυνου του συνεργείου συντήρησης ή κάποιου μέλους του, η παράβαση ισοδυναμεί με έλλειψη απαιτούμενης προϋπόθεσης στη συγκρότηση των κινητών συνεργείων συντήρησης και, συνεπώς, ανακύπτει λόγος ανάκλησής της. Μέχρι την ανάκληση εξακολουθεί να ισχύει η άδεια του συνεργείου συντήρησης.


Επί του άρθρου 8
Σε περίπτωση παραίτησης του συντηρητή και ανάληψης της συντήρησης από νέο, κατά την παράδοση από τον ένα στον άλλον θα πρέπει να παραδίδονται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για τη λειτουργία του ανελκυστήρα εγγράφως, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. Η παράδοση αυτή βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα ή οργανισμό ή, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελματική άδεια.

Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. πρέπει να τηρεί αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που λαμβάνει από τον εγκαταστάτη ή τον φορέα πιστοποίησης του ανελκυστήρα, καθώς και βιβλιάριο της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρημένο από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τη καταχώρηση. Η συμπλήρωση του βιβλιαρίου γίνεται από τον τεχνίτη συντήρησης και από τον υπεύθυνο συντηρητή.

Σε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο συντηρητή, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης, θεωρημένο για το γνήσιο του περιεχομένου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας εγκυκλίου, διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή, χωρίς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.


Επί του άρθρου 9
Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να κοινοποιήσει επί αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, τον κατάλογο που συντάσσεται από την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαμβάνει όλους τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης από τον κατάλογο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α..


Επί του άρθρου 10
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 σχετικά με την υπαιτιότητα των τεχνικών αποκλίσεων που ενδέχεται να διαπιστωθούν κατά τον περιοδικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 χωρίς να επιβάλλονται οποιεσδήποτε κυρώσεις.

Οι Φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικό χρονικής διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί πιστοποιητικά μικρότερης χρονικής διάρκειας, αυτά ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και μετά τη λήξη του οποίου - όπως είναι προφανές - εκδίδεται νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α..


Επί του άρθρου 11
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε περιπτώσεις εγγράφων καταγγελιών για παράνομη ή μη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, τον έλεγχο διενεργούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν γνώση και εάν είναι δυνατόν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται το ταχύτερο δυνατόν.

Στην περίπτωση ατυχήματος και εφόσον η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει λάβει γνώση την ίδια ημέρα ή και την αμέσως επόμενη, διενεργείται έλεγχος που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α.. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό άμεσα (την ίδια ημέρα ή την επόμενη του ατυχήματος), ο Νομάρχης συγκροτεί με απόφασή του, όργανο ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α.. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται, περιγράφεται στην παράγραφο β του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α., το δε όργανο ελέγχου είναι αυτονόητο ότι, κατά τον έλεγχο θα εξετάσει λεπτομερώς τις συνθήκες του ατυχήματος προκειμένου να εφαρμοσθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 11, ως προς τον προσδιορισμό των ευθυνών και την επιβολή των κυρώσεων.

Για την έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα, του οποίου έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι ζημιές, αρκεί η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και η υποβολή του στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Επί του άρθρου 12
Σε περίπτωση που κάποιος από τους εμπλεκομένους, ο εγκαταστάτης, ή ο συντηρητής, ή ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου που βρίσκεται ο ανελκυστήρας, αρνηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία του εδαφίου δ ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. (υπογραφή πρωτοκόλλου σφράγισης κλπ) τότε, με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρνούμενο να συμμετέχει, το καταρτισθέν πρωτόκολλο σφράγισης του ανελκυστήρα και, γενικά, τηρείται η διαδικασία της διάταξης του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Κρίνεται σκόπιμο στο πρωτόκολλο σφράγισης να γίνεται μνεία ότι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής που βρίσκεται ο Α/Σ εκλήθη να παρευρεθεί κατά τη σφράγιση αλλά αρνήθηκε.
 

Επί του άρθρου 13
Στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και ειδικότερα στη φράση «Σε οποιονδήποτε.........ή συντηρεί ανελκυστήρα .........κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β΄) καθώς και της Κ.Υ.Α. 29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β΄) εμπίπτει και η περίπτωση που παραιτείται το συνεργείο συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής δεν προβαίνει σε δήλωση ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε νέο συντηρητή δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Εάν η ανάθεση σε νέο συντηρητή δεν πραγματοποιηθεί στο εύλογο χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών και δεδομένου ότι έχει κοινοποιηθεί η παραίτηση του προηγούμενου συντηρητή στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ειδοποιείται εγγράφως ο διαχειριστής ότι ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. και, εάν δεν συμμορφωθεί σε εύλογο διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Όταν η προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα, σφραγίζεται η εγκατάσταση και ειδοποιείται η ΔΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.

Η λήξη της πρωτότυπης επαγγελματικής άδειας του υπευθύνου των συνεργείων συντήρησης αποτελεί παράβαση, συνιστάμενη στην παράλειψη νόμιμης συγκρότησης των κινητών συνεργείων συντήρησης. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που περιέρχεται σε γνώση της η παράλειψη αυτή, ενημερώνει τον υπεύθυνο συντηρητή να μεριμνήσει για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας εντός είκοσι (20) ημερών, δυνάμει της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, σε συνδυασμό με αυτήν της παραγράφου 4 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Αν δεν ανανεωθεί η άδεια κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα και συνεχίζονται οι συντηρήσεις του ανελκυστήρα, τότε ελλείπει μία από τις ουσιώδεις απαιτήσεις συντήρησης του ανελκυστήρα και συνεπώς επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.


Επί του άρθρου 14
Δεν υπάρχουν σχόλια


Επί του άρθρου 15
Στο άρθρο αυτό ορίζονται χρονικές προθεσμίες για την πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων σε ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. Νοείται ότι στις οριζόμενες χρονικές προθεσμίες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι και να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου (Άρθρου 15 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο).

Σε περίπτωση έλλειψης σχετικών δικαιολογητικών για τον καθορισμό του έτους εγκατάστασης του ανελκυστήρα, προκειμένου να προσδιορισθεί η προθεσμία για την νομιμοποίησή του, θεωρείται, ως έτος εγκατάστασης, το έτος έκδοσης της Οικοδομικής άδειας. Ευθύνη προς αναζήτηση των στοιχείων αυτών έχει ο αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου.

Η ανάληψη συντήρησης παλαιού ανελκυστήρα από νέο συντηρητή εάν έχουν λήξει οι προθεσμίες ελέγχου και επανελέγχου που ορίζονται στην ΚΥΑ θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου.

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της Κ.Υ.Α.. Σύμφωνα με αυτές, οι υπεύθυνοι συντηρητές πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως του ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές κτιρίων με ανελκυστήρες ,ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, σχετικά με την υποχρέωσή τους σε δεδομένη προθεσμία να έχουν αναθέσει και πραγματοποιήσει τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους, ανάλογα με την κατηγορία κάθε ανελκυστήρα υπαγομένου στο άρθρο 15. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α., «μετά τη λήξη της προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την Κ.Υ.Α. κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν και χρησιμοποιούν μη νόμιμους ανελκυστήρες» (δηλαδή τόσο στους συντηρητές όσο και στους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους). Εν προκειμένω τονίζεται η σκοπιμότητα της καλοπροαίρετης συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ ιδιοκτήτη ή διαχειριστή και συντηρητή για την υλοποίηση του σημαντικού έργου της εφαρμογής των καθοριζομένων στην Κ.Υ.Α., ώστε να βελτιωθεί το συντομώτερο η ασφάλεια των ανελκυστήρων, ιδιαίτερα των παλαιών και να γίνει αναβάθμιση γενικά στη λειτουργία τους.


Επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
Στους Πίνακες Α και Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Κ.Υ.Α., τα αναφερόμενα στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, και 6 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σύμφωνα με τα αντίστοιχα σημεία του Προτύπου ΕΝ 8180 στο σύνολό τους. Η περιγραφή κατάστασης κινδύνου που περιλαμβάνεται στη μεσαία στήλη του Πίνακα είναι απλώς ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο σημείο του Προτύπου.